onsdag 2 november 2011

(S) ställningstagande i regionfullmäktige 1 novemberRegionfullmäktige reservation Ärende 4 – Delårsrapport II

Delårsrapporten visar att Region Skåne befinner sig i ett mycket allvarligt läge. Den ekonomiska styrningen har misslyckats. En bidragande orsak till detta är självfallet att de ekonomiska förutsättningar som erbjudits regionens verksamheter länge har hållits på en medvetet låg nivå. Men efter flera år av en sådan politik börjar den politiska ledningen nu tappa greppet om utvecklingen. Det nu prognostiserade underskottet för helåret 2011 landar på en kvarts miljard kronor ( 248 mkr). Detta är visserligen något bättre än det budgeterade underskottet på 330 mkr, men det är likväl ett kraftigt underskott. Situationens allvar framgår som allra tydligast av de kraftiga budgetavvikelserna inom de sjukvårdsproducerande förvaltningarna. Sjukhusen ska enligt budget leverera ett nollresultat, nu visar prognoserna istället på 445 mkr i underskott. Vad som ändå tillfälligt räddar situationen, och som gör att regionens samlade resultat ser bättre ut än så, är att skatteintäkterna förväntas bli större än tidigare beräkningar. Efter årsskiftet får vi dock räkna med det rakt motsatta. Nu fördjupas den internationella finanskrisen igen, och sysselsättningen väntas åter falla. Det innebär att skatteintäkterna inte kommer att öka i den omfattning som behövs.


Värst är situationen på Skånes Universitetssjukhus (SUS) med ett prognostiserat underskott för 2011 på 330 miljoner kronor. Effekterna av sommarens skånska vårdkris lyser också igenom starkt på en rad punkter i rapporten. När det gäller väntetiderna på akuten så har de försämrats ytterligare. Telefontiderna, där Skåne redan är bland de sämsta i landet, har också blivit sämre sedan förra delårsrapporten. Det är också så att vi fem månader i rad successivt har försämrade väntetider i vården, vilket har lett till att vi de senaste två månaderna inte får ta del av den statliga kömiljarden.


Delårsrapporten är ingen trevlig läsning och den bidrar inte med tillförsikt inför framtiden då nya kraftfulla besparingar i sjukvården redan är aviserade redan för 2012. Hur ska det gå att skära ytterligare hundratals miljoner kronor när budgetramarna redan är sprängda och verksamheterna går på knäna?


Det finns anledning att befara att underskotten i sjukvården ytterligare kommer att öka om inte nya resurser tillförs, något som vi Socialdemokrater länge förespråkat.


Någon tillförsikt står inte heller att finna i redovisningen av det regionala utvecklingsarbetet. På detta område finns många möjligheter att arbeta aktivt för att öka den skånska sysselsättningen – och därmed också skatteunderlaget. Men även i denna del verkar regionens politiska ledning ha drabbats av handlingsförlamning.


Själva delårsrapporten som dokument måste också kritiseras när det gäller redovisningen av balanskravsberäkningen på sidan 39-40. Där redovisas ett resultat på helåret på 133 mkr genom att 320 mkr från statens så kallade konjunkturstöd inkluderas i beräkningen. Detta trots att detta statsbidrag redan finns bokfört på 2010. I denna del föreslog Socialdemokraterna att delårsrapporten ska korrigeras. Så skedde inte, och även detta föranleder att vi reserverar oss i ärendet.


För Socialdemokraterna i regionfullmäktige
Rikard Larsson


Regionfullmäktige reservation ärende 6 – Komplettering av taxa för Folktandvården Skåne
2011-11-01


Höga tandvårdstaxor innebär att många människor inte har råd att gå till tandläkaren i den utsträckning de är i behov av. Det är en viktig orsak till att skillnaderna i tandhälsa har ökat de senaste åren. Vi anser att det inte är acceptabelt att tänder utgör en klassmarkör i ett modernt samhälle.


Syftet med att återremittera ärendet var att få fram ett bättre beslutsunderlag vilket vi nu också anser att vi har fått. Förslaget till beslut är dock inte tillfredsställande. Vi Socialdemokrater välkomnar förvisso att specialisttandvårdstaxan i allmänhet sänks något. Det ställer vi oss bakom. Det vi vänder oss emot är att denna sänkning till stor del betalas genom kraftiga höjningar om tusentals kronor i behandlingskostnader för de svårast sjuka patienterna. Det är svårt att se att något motsvarande hade kunnat föreslås inom den övriga hälso- och sjukvården. De höjningar som nu drabbar dessa patientgrupper hamnar dessutom helt utanför ramen för tandvårdsstödet vilket medför mycket höga kostnadsökningar för enskilda patienter.
Vi välkomnar en nationell referensprislista för specialisttandvården. Den kommer både att lösa problemet med dålig transparens och förutsägbarhet i tandvårdstaxan, och problemet med att patienter med de största behoven hamnar utanför det statliga tandvårdsstödet. Den nationella referensprislistan kommer enligt uppgift att vara klar att införas från januari 2013 och vi anser att regionen då ska införa denna i Skåne.


Vår ambition är att konstruera en tillfällig specialisttaxa, som ska gälla till 2013, på ett sätt som gör att taxans utfall inte drabbar den enskilde patienten på ett orimligt vis. Därför yrkar vi på att avgifterna för diagnostik följer referensprislistan medan övriga avgifter i specialisttandvårdstaxan förblir oförändrade. Det är ett något mer kostsamt förslag men vi finansierar detta genom att ta bort Folktandvårdens avkastningskrav. Med det beslutade förslaget till ny taxa får de mest utsatta patientgrupperna bära en tyngre börda när det gäller att uppnå den borgerliga majoritetens avkastningskrav på 25 miljoner kronor.


Då vårt yrkande inte vann gehör reserverar vi oss.

För Socialdemokraterna i regionfullmäktige
Rikard Larsson
:

Inga kommentarer: