måndag 19 december 2011

Anställ 100 personer med funktionsnedsättning!

Motion inlämnad till fullmäktige 28 november 2011
Som stor offentlig arbetsgivare har Region Skåne ett särskilt ansvar att skapa arbetstillfällen för de personer som idag står långt ifrån arbetsmarknaden. Om inte vi gör det, vilka krav kan vi då ställa på andra arbetsgivare? Avsiktsförklaringar för detta finnes sedan flera år tillbaka, men såväl konkreta resultat (anställningar) som mer tydliga politiska, centrala mål, saknas ännu. Man kan med visst fog påstå att arbetet knappt haft styrfart sedan 2006. Idag försöker man uppfylla avsiktsförklaringen med ett projekt om att hitta möjligheter att erbjuda 25 personer med psykisk funktionsnedsättning anställning i Region Skåne. Den målsättningen är dels för låg, och dels är det tveksamt om det verkligen är optimalt att dela upp arbetet i olika projekt för olika typer av funktionsnedsättningar.  Därför anser vi att det snarast påbörjas ett rekryteringsarbete med det tydligt uttalade målet att det under mandatperioden ska anställas 100 st personer med funktionsnedsättning i Region Skånes verksamheter. För att nå målet bör samarbetet mellan Region Skåne, Arbetsförmedlingen, handikapporganisationerna och Försäkringskassan ytterligare stärkas.

Vi yrkar
att det anställs 100 personer med funktionsnedsättningar i Region Skåne
att samarbetet mellan nämnda instanser stärks i syfte att genomföra uppdraget snarast


Daniel Hedén
Eva Pihl Krabbe
Rikard Larsson

 
Inga kommentarer: