måndag 12 december 2011

Rusta kollektivtrafiken för vinter


 Stefan Svalö
Christine Axelsson
Vintern kommer varje år, förr eller senare. Ändå tycks kollektivtrafiken alltid bli överraskad av snön och minusgraderna, med inställda tåg och förseningar som följd. Många av dessa problem kan förutses och förebyggas genom rätt förberedelser. Men tyvärr är trenden i stället att vinterrelaterade problem i gods- och kollektivtrafik ökar samtidigt som ansvariga instanser skyller ifrån sig. De problem som finns måste lyftas fram och ansvarsfördelningen tydligt klarläggas mellan de berörda instanserna stat, region och entreprenörer.

Vi vet att en stor del av den problematik vi sett de senaste vintrarna beror på att underhållet av det svenska järnvägsnätet är kraftigt eftersatt, samtidigt som belastningen på vissa sträckor är för hög. Risken är att det blir värre framöver med ytterligare trafikökningar trots att det inte planeras för tillräcklig utbyggnad och underhållet släpar efter. Fler vintrar med förseningar och inställda tåg kommer i förlängningen vara förödande för Skånes utveckling och tillväxt. Det krävs därför omedelbara insatser för att byta riktning.

Det är naturligtvis positivt att SJ och Trafikverket nu lovar bättring inför denna vinter, men frågan är om åtgärderna är tillräckliga. Om problemen ska lösas handlar i mångt och mycket om hur mycket pengar regeringen avsätter. I årets budget har regeringen avsatt 3,6 miljarder kronor extra till järnvägen för 2012 - 2013. Det är inte på långa vägar tillräckligt för att förbättra situationen.

I det socialdemokratiska budgetförslaget till riksdagen fanns en satsning på 11,5 miljarder avsatt mellan 2012 - 2015 för utbyggd kapacitet av järnvägen. Vårt förslag hade inneburit att flera angelägna projekt kunnat genomföras. I stället för att på allvar satsa på en upprustning och nybyggnation av spår, så väljer regeringen att avreglera kollektivtrafikmarknaden och förlita sig på att privata aktörer ska lösa problemen.
På redan överbelastade spår ska nu fler entreprenörer köra. Dessutom kommer resenärerna ställas inför krånglet med olika biljettsystem, taxor och rabattkort.

Regeringen tar tyvärr inte problemen för kollektivtrafiken på allvar. Avregleringen av kollektivtrafikmarknaden, den låga tilldelningen till Trafikverket samt de ökade kraven på medfinansiering från regionen eller kommunerna vid statliga infrastruktursatsningar är tydliga tecken på det. Tyvärr ser vi stora brister i ansvarstagande även på regional nivå. Den borgerliga majoriteten i Region Skåne väljer att höja biljettpriserna med 7 procent under nästa år. Detta i ett läge när kvaliteten på kollektivtrafiken fortfarande har stora brister.

Vi socialdemokrater väljer en annan väg. Vi vill inte höja biljettpriserna under 2012. Dessutom prioriterar vi insatser för att höja kvalitén på kollektivtrafiken. Men Skåne måste också intensifiera påverkansarbetet gentemot regeringen så den tar sitt ansvar för finansiering av utbyggnad och underhåll av järnvägen. På lång sikt är en upprustad och utbyggd järnväg i Skåne nödvändig. Men frågan är vilka omedelbara insatser den borgerliga majoriteten i Region Skåne gör för att pendlarna ska komma till jobbet i tid denna vinter

CHRISTINE AXELSSON (S)
regionråd Skåne


STEFAN SVALÖ (S)
kollektivtrafiknämnden Skåne

Publicerad i Kristianstadsbladet den 12 december 2011Inga kommentarer: