måndag 5 december 2011

Utbyggd infrastruktur i hela Skåne


Vägar, järnvägsspår, flygplatser och hamnar är av central betydelse, inte bara för utvecklingen i Skåne utan även för Öresundsregionen och hela Sverige. Det är därför av nationellt intresse att Skånes vägar, järnvägar och hamnar har hög standard. Skåne får inte bli en flaskhals för gods- och persontrafik. Region Skåne kan göra mycket för att driva på utvecklingen av infrastrukturen i positiv riktning. Genom påverkansarbete gentemot regering, riksdag, myndigheter och gott samarbete med grannlänen kan man nå mycket goda resultat.

Däremot ska Skåne bestämt vidhålla ståndpunkten att finansieringen av statliga infrastrukturprojekt först och främst är ett statligt ansvar. Statliga infrastruktursatsningar ska alltid vara fullt finansierade med statliga medel. Region Skåne ska inte delta i en ojust konkurrens gentemot andra delar av landet genom att lägga skånska skattebetalares pengar på att köpa sig före i de statliga planerna. Skulle däremot staten välja att lägga ut en större del av infrastrukturpengarna på regionerna för mer självbestämmande skulle detta välkomnas av oss socialdemokrater.


Den efterlängtade utbyggnaden av E22 till motorvägsstandrad pågår för fullt. Men det är viktigt att parallellt med byggandet utreda hur kollektivtrafiken på bästa sätt får nytta av den förbättrade framkomligheten och höjda säkerheten och om det finns nya spännande lösningar att komplettera den befintliga busstrafiken med.
Järnvägssatsningar
Vi socialdemokrater avser att under de närmaste åren driva att Region Skåne måste få in fler järnvägssatsningar i den nationella infrastrukturplanen. Det är angeläget för både person- och godstrafiken att Söderåsbanan, Skånebanan, Marieholmsbanan, Södra Stambanan, Lommabanan och Simrishamnsbanan förverkligas. Vi ställer också krav på att ny järnväg som byggs i Skåne ska vara anpassad även för Pågatågstrafik. Dessutom vill vi att idag existerande banor byggs om så att det går att köra persontrafik även på dessa, allt för att ge fler skåningar möjlighet att använda tåg som färdmedel.
De senaste årens tågkaos på grund av snö, solkurvor och allmänt bristande underhåll visat hur viktigt det är att inte snåla på medel för att vårda och sköta befintliga spår.
Mer än väg och järnväg
Men infrastruktur är inte bara anläggningar som vägar och järnvägar. För ett väl fungerande och attraktivt Skåne är en fortsatt utbyggnad av bredband nödvändigt. Allt annat är oacceptabelt i ett väl utvecklat och teknikberoende samhälle.  Så länge det inte finns höghastighetsbanor i Skåne kommer flygplatserna fortsatt spela en viktig roll i människors transportval. Därför ska Region Skåne inte lämna sitt engagemang i Kristianstad Airport. Och intensifiera arbetet med den s.k. Sturupspendeln, järnvägsförbindelsen mellan Malmö Airport (Sturup), Kastrup och Malmö City.

Sist men inte minst vill vi Socialdemokrater i Region Skåne arbeta aktivt för att Skåne ska bli en riktigt bra och attraktiv cykelregion. Detta kan göras genom att bygga ut och förbättra tillgängligheten till cykellederna i samverkan med kommunerna och Trafikverket.

Christine Axelsson (S)

Regionråd
2:e vice ordförande regionala tillväxtnämnden

Publicerad i Skånska DagbladetInga kommentarer: