Visar inlägg med etikett Carl-Johan Sonesson. Visa alla inlägg
Visar inlägg med etikett Carl-Johan Sonesson. Visa alla inlägg

torsdag 17 januari 2013

Kaos på akuten på SUS i Lund

Interpellation till Carl-Johan Sonesson (M) ordförande i hälso- och sjukvårdsnämnden


Situationen på akutmottagningen på Skånes universitetssjukhus (SUS) i Lund har under senaste tiden varit kaotisk. I höstas gick läkarna öppet ut och protesterade mot orimliga arbetsförhållanden. Detta har också föranlett Arbetsmiljöverket att rikta skarp kritik mot akutmottagningen och hota med både vite och stängning om inte åtgärder vidtas. Enligt Arbetsmiljöverket är det omöjligt för personalen att leva upp till de krav som ställs på att patienten ska få rätt vård inom vissa tidsgränser. Detta på grund av resursbrist och för lite personal. Kritiken är naturligtvis mycket allvarlig eftersom arbetsförhållandena sätter en enorm press på vårdpersonalen vars primära uppdrag är att rädda liv. Till den samlade bilden ska läggas kritiken mot SUS från Socialstyrelsen som i höstas kopplade samman flera dödsfall med vårdplatsbrist och överbeläggningar.

Under jul- och nyårshelgen blev situationen på akutmottagningen i Lund återigen mycket kritisk med långa väntetider för patienterna. Brist på vårdplatser och för lite personal gjorde att patienter inte kunde slussas vidare till vårdavdelningar utan fick ligga kvar på akuten. Dessutom saknades tillräckliga möjligheter att isolera patienter med smittsamma sjukdomar. Trött och utarbetad personal varnade återigen för att patientsäkerheten var hotad.

Allt detta sammantaget visar på djupgående problem som måste åtgärdas. Akutmottagningen på SUS Lund måste få tillräckliga resurser för att klara av att ta hand om de patienter som söker sig dit med akuta problem. Personalens arbetsvillkor måste förbättras annars riskerar vi en situation där kompetent personal söker sig därifrån eller sjukskrivs vilket också får implikationer för patienterna.

Min fråga till hälso- och sjukvårdsnämndens ordförande Carl-Johan Sonesson (M) är således:

- Anser du att situationen på akutmottagningen på SUS i Lund är acceptabel?

- När blir det slut på problemen på akutmottagningen på SUS i Lund?

/Henrik Fritzon

SKD
Arbetet
YA
NSK
KVP
DN
TA
SvD
HD

fredag 24 februari 2012

Allvarlig resursbrist på neonatalavdelningen i Lund

Fråga till Carl-Johan Sonesson (M) ordförande i hälso- och sjukvårdsnämnden


På neonatalavdelningen i Lund vårdas de allra minsta och allra sköraste spädbarnen. För att få rätt start i livet behöver dessa barn den bästa vård som finns att tillgå, utförd av kompetent personal i ändamålsenliga lokaler. Därför är de ständiga rapporterna om överbeläggningar och personalbrist helt oacceptabla. Platsbristen för med sig att barn med behov nekas vård i Lund men också att smittspridningen av allvarliga sjukdomar kan ta fart när barn med mycket dåligt immunförsvar vårdas för tätt. Nu senast är det ett utbrott av tarmbakterier som kunnat få mycket allvarliga konsekvenser. Ett isoleringsrum för barn med smittsamma sjukdomar finns visserligen att tillgå men det saknas tillräckligt med personal att bemanna det.


Det är tragiskt att följa hur den borgerliga majoritetens spariver får konsekvenser för vården av de allra minsta och sjukaste. Det kan inte komma som någon överraskning att virus och infektioner sprider sig lättare om det inte finns tillräckligt med utrymme, inte heller att barn med smittsamma sjukdomar måste isoleras. Det är heller inte en långsiktigt hållbar lösning att skicka mammor och barn till neonatalavdelningar i andra landsting. Det är på det hela taget en mycket kortsiktig och ovärdig besparing att inte skjuta till de resurser som behövs för att vården av de förtidigt födda spädbarnen ska vara den allra bästa.


Min fråga till Hälso- och sjukvårdsnämndens ordförande Carl-Johan Sonesson (M) är:


Kan du garantera att neonatalavdelningen i Lund kommer få tillräckliga resurser för att säkerställa trygg och säker vård av de allra minsta spädbarnen?
Henrik Fritzon (S)
regionråd


torsdag 23 februari 2012

Återkommande brister hos skånska ambulanser

Henrik Fritzon kommer vi regionfullmäktiges sammanträde ställa följande fråga till
Carl-Johan Sonesson (M) ordförande i hälso- och sjukvårdsnämnden


När skåningarna är i behov av ambulans måste de kunna vara helt förvissade om att denna dyker upp skyndsamt och är bemannad med personal med rätt utbildning för att hantera den tekniska utrustning som krävs. Det är därför mycket allvarligt att brister i den skånska ambulansverksamheten regelbundet har uppmärksammats under de senaste åren.


Det har rapporterats om långa arbetspass för ambulansförare, pressad personal som inte haft tid att dubbelkolla sin utrustning och ambulanser som haft svårt att hitta på grund av brister i kartsystemet. I dagarna kritiserades Region Skåne av Socialstyrelsen efter en incident i somras då ambulanspersonalen saknade kunskap om en för den aktuella färden viktig pump. Sammantaget är dessa brister mycket allvarliga och målar upp en bild av en ambulansverksamhet som inte fungerar till fullo.


Min fråga till Hälso- och sjukvårdsnämndens ordförande Carl-Johan Sonesson (M) är:
- Har de återkommande rapporterna om felaktigheter i den skånska ambulanssjukvården fått dig att vidta några åtgärder?


Henrik Fritzon (S)
regionråd

Länk till pressmeddelande

torsdag 3 november 2011

Protestlista överlämnad av Henrik Fritzon


Henrik Fritzon (S)
Henrik Fritzon ställde vid regionfullmäktigesammanträdet den 1 november en fråga till hälso- och sjukvårdsnämndens ordförande Carl-Johan Sonesson angående sammanslagningarna av vårdcentralerna i Landskrona. Vid ett protestmöte i Landskrona bad de boende att Henrik skulle överlämna en namninsamling  till Carl-Johan vilkethan gjorde i samband med frågestunden. Så här gick debatten och överlämnandet till.

/Heidi LL

tisdag 1 november 2011

Inrapportering till Socialstyrelsens patientregister

Fråga till Carl Johan Sonesson (M) hälso- och sjukvårdsnämndens ordförande


Socialstyrelsen är kritisk till att uppskattningsvis 80 procent av de privata vårdgivarna inte rapporterar in till myndighetens patientregister. Det är ett lagbrott att inte rapportera in uppgifter till patientregistret men det finns ingen påföljd att döma ut till dem som bryter mot lagen. Patientregistret ligger till grund för socialstyrelsens förmåga att bedöma sjukvårdens kvalitet. Det blir svårare för patienterna att göra välinformerade val när en stor andel av de privata aktörerna inte är med i registret. En bärande tanke med att införa hälsovalet inom primärvården var att stärka patienternas makt och inflytande, något som nu hotas av upprepade lagbrott bland skattefinansierade vårdbolag.

Med anledning av detta vill jag ställa följande fråga till hälso- och sjukvårdsnämndens ordförande:

– Kommer hälso- och sjukvårdsnämndens ordförande att agera för att se till så att de skattemedelsfinansierade privata vårdföretagen i Skåne följer lagen?


Henrik Fritzon

Fråga om vårdcentralerna Norrestad och Västra Fäladen

Henrik Fritzon (S)
Fråga till Carl Johan Sonesson (M) hälso- och sjukvårdsnämndens ordförande

Vårdcentralerna i Norrestad och Västra Fäladen skall, i enlighet med beslut i regionstyrelsen, slås ihop och Norrestad blir därmed utan vårdcentral. Som skäl för förslaget anges bland annat att lokalerna i Norrestad är undermåliga. De ekonomiska ramarna för primärvården i Skåne har inneburit att verksamheten successivt har fått en sämre ekonomi vilket har försvagat utvecklingsmöjligheterna för vårdcentraler i egen regi. Det har fått negativa konsekvenser för flera olika vårdenheter runt om i regionen. Denna politik förvärrar en trend där socialt utsatta områden prioriteras ner och blir av med grundläggande samhällsservice.

Hälso- och sjukvårdsnämndens ordförande deltog i regionstyrelsens beslut. Eftersom frågor som denna angående driften av den egna vården inte behandlas av hälso- och sjukvårdsnämnden så har det i detta fall, liksom i andra liknande fall, inte gjorts någon beredning utifrån befolknings- och patientperspektiv

Med anledning av detta vill jag ställa följande fråga till hälso- och sjukvårdsnämndens ordförande:
– Tycker hälso- och sjukvårdsnämndens ordförande att nedläggningen av Norrestads vårdcentral i Landskrona är ett bra beslut ur ett befolknings- och patientperspektiv?

/Henrik Fritzon

måndag 31 oktober 2011

Socialdemokrat vill ha svar om ambulansen i Osby

Ewa Pihl Krabbe (S)
PressmeddelandeAmbulansverksamheten i nordöstra Skåne står inför en planerad omorganisation vilket innebär förändringar för invånarna i Osby. Det finns en oro bland kommunmedborgarna för att detta ska leda till försämringar med kraftigt förlängda väntetider och utryckningstider.
Därför kommer Ewa Pihl Krabbe (S), regionfullmäktigeledamot från Osby vid tisdagens regionfullmäktigesammanträde fråga hälso- och sjukvårdsnämndens ordförande Carl-Johan Sonesson (M) om detta. Frågan Ewa Pihl Krabbe kommer att ställa lyder:
– Kommer hälso- och sjukvårdsnämndens ordförande att agera för att se till så att medborgarna i Osby får tillgång till ambulanssjukvård dygnet runt?

Vid frågor eller för ytterligare kommentarer vänligen kontakta
Ewa Pihl Krabbe 0705-173747
regionfullmäktigeledamot


Inlämnad fråga till Carl Johan Sonesson (M) Hälso- och sjukvårdsnämndens ordförande

Kommer Osby att bli en vit fläck på ambulanskartan?

Med anledning av förändringar i det organisatoriska upplägget inom ambulanssjukvården i nordöstra Skåne så kommer tillgängligheten till ambulans att minska i Osby. Dessutom riskerar Osby kommun att under perioder helt stå utan ambulanssjukvård. Lägg därtill kraftigt förlängda utryckningstider så kan man förstå den oro som finns bland invånarna i Osby kommun. Varje minut är viktig för patienternas möjligheter att överleva. Det är inte rimligt att Region Skåne låter stora områden vara utan grundläggande samhällsservice.

Med anledning av detta vill jag ställa följande fråga till hälso- och sjukvårdsnämndens ordförande:

– Kommer hälso- och sjukvårdsnämndens ordförande att agera för att se till så att medborgarna i Osby får tillgång till ambulanssjukvård dygnet runt?


Ewa Pihl Krabbe

/Heidi LL

Ska vattentäta skott mellan verksamheterna drabba patienterna i Region Skåne?

Ann-Marie Hansson (S)
Pressmeddeladen Ann-Marie Hansson (S) regionfullmäktigeledamot från Trelleborg kommer vid fullmäktiges sammanträde den 1 november ställa en enkel fråga till hälso- och sjukvårdnämndens moderate ordförande Carl-Johan Sonesson. Frågan rör problematiken med att patienter kommer i kläm på grund av de till synes vattentäta skott som finns mellan Region Skånes olika förvaltningar och verksamheter.

Vid frågor eller för ytterligare kommentarer vänligen kontaktaAnn-Marie Hansson 0708-81 71 95
regionfullmäktigeledamotInlämnad fråga
Carl-Johan Sonesson (M) ordförande hälso- och sjukvårdsnämnden
Jag blev för ett tag sedan kontaktad av en person vars anhörig vårdats på baspsykiatriska kliniken i Trelleborg och fick då en hårresande beskrivning av hur stelbent och tröstlöst det kan vara att vara patient i Region Skåne. Personen som vårdades inom psykiatrin hade ett stort och akut behov av sjukgymnastik men det visade sig vara omöjligt. Enda sättet att få tillgång till en sjukgymnast var genom en remiss inom primärvården nere i centrala Trelleborg. Till saken hör att personen i fråga på grund av sitt mycket allvarliga tillstånd inte kunde ta sig till sjukgymnastkliniken eller själv ordna det praktiska kring besöket. Däremot ligger vägg i vägg med psykiatriska kliniken på sjukhuset i Trelleborg en sjukgymnastmottagning. Men denna betjänar endast patienter som vårdas inom den somatiska vården och kan inte hjälpa patienter som behandlas på en annan förvaltning i Region Skåne. Patienten som vårdades inom psykiatriförvaltningen avvisades alltså trots att behovet av sjukgymnastik kvarstod.

Med anledning av detta vill jag ställa följande fråga till ordförande hälso- och sjukvårdsnämnden: Är det verkligen rimligt att det råder så vattentäta skott mellan regionens olika förvaltningar och verksamheter som beskrivits ovan?

Ann-Marie Hansson (S)

/Heidi LL

tisdag 5 juli 2011

Psykiatrin hotas av kollaps

Psykiatrin i sydöstra Skåne nära att kollapsa! Så lyder rubriken i Ystad Allehanda. Vår fullmäktigeledamot Stefan Malmberg från Ystad har ställt en interpellation om detta vid förra fullmäktigesammanträdet men tyvärr hanns frågan inte med utan bordlades till nästa möte. Dock lämnades ett skriftligt svar från ansvarigt regionråd, Carl-Johan Sonesson (M). Det råder inga tvivel om att situationen är allvarlig och många människor far illa när de inte får den sjukvård de behöver.Debatten i fullmäktigesalen kanske kan vänta men det innebär inte att man kan vänta med åtgärder. Stefan hade följande debattartikel publicerad i Ystad Allehanda:Carema klarar inte sitt uppdrag med psykiatrin på Österlen!
Under senare tid har företrädare för såväl patienter som för personal fört fram omfattande kritik mot det sätt Carema utför sitt uppdrag med den specialiserade öppenvårdspsykiatrin i sydöstra Skåne. Det har gällt bl.a. brist på läkare och annan personal, dålig tillgänglighet, dålig kontinuitet mm.
Med anledning av detta skrev jag en interpellation i Regionfullmäktige där jag önskade svar på hur den beskrivna ohållbara situationen skulle klaras.Tisdagen den 28 juni besvarade den ansvarige politikern, Carl-Johan Sonesson(M), interpellationen. Han bekräftar mina farhågor och säger att Carema inte uppfyller avtalet som träffats med Region Skåne om att få bedriva öppenvårdpsykiatrin på Österlen. Han säger att tillgängligheten är dålig och att bemanningen är för låg. Han menar att detta är ett avtalsbrott och överväger att utnyttja en vitesklausul i avtalet. Även en revision och granskning av verksamheten övervägs.

Jag är inte förvånad. När den borgerliga majoriteten väckte frågan år 2009 om att upphandla all specialiserad öppenvårdspsykiatri för vuxna i sydöstra Skåne menade vi socialdemokrater att man därigenom skulle frånta Region Skånes psykiatriförvaltning möjligheten till ett helhetsperspektiv och att en uppsplittring av verksamheten inte skulle gynna patienterna. Vi kunde inte finna några rimliga skäl till att tro att resultaten inom verksamheten skulle förbättras genom en upphandling, utan drog slutsatsen att det var en ren ideologisk upphandling från den borgerliga majoriteten. Vårt motstånd fick inte gehör utan upphandlingen genomfördes. Carema bedriver verksamheten sedan 1 november 2011.

Nu brinner det i knutarna. Det duger inte med att säga att Carema arbetar med frågan och att bemanningen ska vara löst i höst. För patienterna är varje dag en förlorad dag. Detta är patienter som ofta har svårt att göra sin röst hörd och därför är det angeläget att lyssna noga på klagomålen som de nu så tydligt framför. Det är samhällets plikt att värna och stödja denna patientgrupp.
Vi socialdemokrater kräver att problemen med psykiatrin i sydost löses omgående. Vi kommer att inför nästa sammanträde begära en redovisning om vad som är genomfört.


Stefan Malmberg, ledamot regionfullmäktige, regionstyrelsen (S)

/Heidi LL